Program osposobljavanja za poslove dadilje

OBRAZOVNI SEKTOR: Zdravstvo i socijalna skrb

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2

TRAJANJE OBRAZOVANJA: 400 sati

OPRAVDANOST DONOŠENJA PROGRAMA

Zakonom o dadiljama propisana je obveza stručnog osposobljavanja za dadilju kao i mogućnost stručnog usavršavanja dadilje. Stvaranjem zakonodavnog okvira za obavljanje djelatnosti dadilje u Republici Hrvatskoj roditelji su dobili mogućnost da se o njihovoj djeci skrbe profesionalno osposobljene osobe koje, u primjerenim uvjetima i na primjereni način brinu i skrbe se o djeci, a njihov rad se nadzire, što će pridonijeti aktivnijoj potpori djeci i njihovim obiteljima. Vezano uz navedeno, nužno je da Program osposobljavanja dadilja bude ujednačen na području cijele Republike Hrvatske.

Podzakonski akti vezani uza Zakon o dadiljama:

Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o dadiljama (Narodne novine 37/13) propisano je da se u roku od 60 dana donose (ZOD, članci 45., 46. i 47.):

 1. Pravilnik o prostornim uvjetima, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje
 2. Program stručnog osposobljavanja i Odluka o dijelu programa stručnog osposobljavanja.

U roku od šest mjeseci donose se (ZOD, članak 45.):

 1. Pravilnik o imeniku i registru dadilja i pomoćnih dadilja
 2. Pravilnik o provođenju nadzora.

UVJETI UPISA

Sukladno članku 8., stavak 1. Zakona o dadiljama (»Narodne novine«, broj 37/2013.), uvjet upisa je najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1. i uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje.

TIPIČNO RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Psihofizički zahtjevan smjenski rad s djecom do 14 godina starosti u zatvorenome i/ili na otvorenome prostoru. Posao se obavlja u obiteljskome okruženju dadilje ili roditelja. Pojačani zdravstveni rizici su: bolesti lokomotornoga sustava, opasnost od infekcija, problemi s venskom cirkulacijom donjih ekstremiteta i profesionalni stres.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Završetkom programa osposobljavanja polaznice će biti osposobljene:

 1. Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života
 2. Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke
 3. Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način
 4. Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta
 5. Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta
 6. Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi
 7. Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete
 8. Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja
 9. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program osposobljavanja u trajanju od 400 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa izvodit će se u trajanju od 178 sati, vježbe u trajanju od 72 sata, te praktična nastava u trajanju od 150 sati. U redovitoj nastavi nastavni plan i program izvodi se u cjelini s obrazovnom skupinom, a polaznici su obvezni redovito dolaziti na nastavu. U redovitoj nastavi nastavni sadržaji uglavnom se obrađuju neposrednim oblikom nastave, tj. sve etape nastavnoga procesa (pripremanje, obrada, vježbanje, ponavljanje i provjeravanje) održavaju se u ustanovi. Uz redovito vođenje evidencije o realizaciji nastave potrebno je voditi i evidenciju o prisutnosti polaznika na nastavi. Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se na način da broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranog u programu. Skupne konzultacije izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije provode se neposredno, elektroničkom poštom, prema utvrđenome rasporedu i potrebi polaznika. Ustanova će osigurati izvođenje praktične nastave zaključenim ugovorima o poslovnoj suradnji s ustanovama socijalne skrbi (domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, centrima za odgoj i obrazovanje), zdravstvenim ustanovama, odgojno-obrazovnim ustanovama i obrtima dadilje. Dio praktične nastave u odgojno-obrazovnim ustanovama održat će se stručnim posjetima, a u zdravstvenim ustanovama u dječjim odjelima.