Program osposobljavanja za poslove gerontodomaćina/ice

OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2

TRAJANJE PROGRAMA: 160 sati

OPRAVDANOST DONOŠENJA PROGRAMA
Značajan porast udjela starijeg stanovništva, kao jedne od socijalno ranjivih skupina, u ukupnom stanovništvu, povećava potrebe za socijalnom skrbi te socijalnim uslugama o kojima ovisi kvaliteta života starijih osoba. U Republici Hrvatskoj prisutan je izraziti trend nepovoljnih demografskih kretanja (starenja stanovništva, rasta broja starijih u odnosu na aktivno stanovništvo kao i rasta udjela samačkih kućanstava) što uvjetuje pronalaženje novih oblika društvene skrbi za starije stanovništvo. Upravo zbog toga, donošenjem ovog programa i osposobljavanja potencijalnih polaznika,
pridonijet će se razvoju socijalnih usluga za starije osobe u njihovim domovima i lokalnim zajednicama radi što duljeg nastavka življenja u vlastitom okruženju, unaprjeđenja kvalitete njihova života i aktivnog sudjelovanja starijih u životu zajednice. Usluge gerontodomaćina/ce obuhvaćene su unutar nekoliko glavnih područja: organizacija prehrane, pomoć u obavljanju kućanskih poslova i održavanju okućnice, pomoć u održavanju
osobne higijene i brige o zdravlju, psihosocijalna podrška te usluge posredovanja između korisnika i društvenih institucija u cilju ostvarivanja različitih prava. Program se donosi zbog potreba državnog, regionalnog i lokalnog okruženja u kojem će izvoditi (pr. natječaji za projekte…), kao i potreba polaznika za formaliziranjem prethodno stečenih vještina i znanja iz područja poslova gerontodomaćina/ce.

UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za poslove gerontodomaćina/ice mogu se upisati osobe koje imaju:
– završenu osnovnu školu
– navršenih 18 godina života
– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova gerontodomaćina/ice.

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA
Poslovi gerontodomaćina/ice obuhvaćaju pomoć starijim osobama u njihovom domu. Zahtijevaju fizički i psihički rad, komunikativnost, samostalnost, snalažljivost u novom okruženju, strpljivost, moralnost (poštenje, pouzdanost…) Rad u smjenama prema potrebama korisnika.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
1. Prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe.
2. Prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku.
3. Koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta.
4. Prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva.
5. Komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama.
6. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA
Program osposobljavanja od ukupno 160 sati realizirat će se redovitom ili konzultativnoinstruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 65 sati i vježbe u trajanju od 14 sati izvode se u učionici ustanove. Praktična nastava u trajanju od 81 sat realizira se u institucijama koje se bave brigom o starijim osobama s kojima ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji te u domaćinstvu korisnika s iskusnim/om gerontodomaćinom/com pod nadzorom mentora. Polaznik vodi dnevnik rada te ga potpisanog i ovjerenog predaje u ustanovu. Konzultativno – instruktivna nastava: broj skupnih konzultacija iznosi 44 sata od ukupnog broja sati teorije nastave planirane u programu. Skupne konzultacije izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode u trajanju od 21 sat, putem e-maila, neposredno prema potrebi polaznika. Praktična nastava i vježbe provode se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire mentor.