Uvjeti upisa

Program se donosi zbog potreba polaznika/pojedinaca za formaliziranjem prethodno stečenih znanja i vještina, zbog stjecanja novih znanja i vještina te potreba tržišta rada.

Uočena je i povećana potreba poslodavaca za ovim profilom poslova, a sukladno pozitivnim zakonskim propisima za rad na siguran način.

 • UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu motornom pilom mogu se upisati osobe s najmanje:

 • završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu motornom pilom.
 • RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Radno okruženje rukovatelja/ice motornom pilom čine otvoreni prostor, svi vremenski uvjeti, smjenski rad, fizički stojeći rad, rad na visini.

Tijekom rada rukovatelj/ica motornom pilom izložen/a je:

 • opasnostima pri ručnom transportu i rukovanju motornom pilom
 • buci, vibraciji, opasnostima od povratnog udara pile, električne struje i dr.
 • opasnostima pri radu na otvorenom prostoru, u šumi, u svim vremenskim uvjetima.
 • KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
 1. razlikovati vrste motornih pila, glavne dijelove i njihove funkcije
 2. pripremiti motornu pilu i površinu za rad
 3. razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri sječi i obradi drva
 4. rukovati motornom pilom na siguran način
 5. provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja motorne pile u skladu s uputama proizvođača
 6. primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te koristiti osobna zaštitna sredstva i opremu.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 Program osposobljavanja u trajanju od 60 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju od 20 sati izvodi se u učionici ustanove.

Praktični dio osposobljavanja u trajanju od 40 sati obavlja se kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji.

Konzultativno-instruktivna nastava – broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine ukupnog broja sati planiranih za svaku teorijsku nastavnu cjelinu u programu. Skupne konzultacije izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezatne su za sve polaznike. Individualne konzultacije provode se elektroničkom poštom, neposredno, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.

Praktična nastava provodi se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor, a polaznik će voditi dnevnik rada.