Rukovatelj/ica motornom pilom

 • OBRAZOVNI SEKTOR
  Šumarstvo, prerada i obrada drva

  · RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA
  2

  · TRAJANJE PROGRAMA (U SATIMA)
  60 sati

  · OPRAVDANOST DONOŠENJA PROGRAMA
  Program se donosi zbog potreba polaznika/pojedinaca za formaliziranjem prethodno stečenih znanja i vještina, zbog stjecanja novih znanja i vještina te potreba tržišta rada. Uočena je i ovećana potreba poslodavaca za ovim profilom poslova, a sukladno pozitivnim zakonskim propisima za rad na siguran način.

  · UVJETI UPISA
  U program osposobljavanja za rukovatelja/icu motornom pilom mogu se upisati osobe s najmanje:

  – završenom osnovnom školom
  – navršenih 18 godina
  – liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu motornom pilom.
  · RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA
  Radno okruženje rukovatelja/ice motornom pilom čine otvoreni prostor, svi vremenski uvjeti, smjenski rad, fizički stojeći rad, rad na visini. Tijekom rada rukovatelj/ica motornom pilom izložen/a je:

  – opasnostima pri ručnom transportu i rukovanju motornom pilom
  – buci, vibraciji, opasnostima od povratnog udara pile, električne struje i dr.
  – opasnostima pri radu na otvorenom prostoru, u šumi, u svim vremenskim uvjetima

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM
PROGRAMA
1. razlikovati vrste motornih pila, glavne dijelove i njihove funkcije
2. pripremiti motornu pilu i površinu za rad
3. razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri sječi i obradi drva
4. rukovati motornom pilom na siguran način
5. provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja motorne pile u skladu s uputama proizvođača
6. primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te koristiti osobna zaštitna sredstva i opremu.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA
Program osposobljavanja u trajanju od 60 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativnoinstruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 20 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio osposobljavanja u trajanju od 40 sati obavlja se kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji. Konzultativno-instruktivna nastava – broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine ukupnog broja sati planiranih za svaku teorijsku nastavnu cjelinu u programu. Skupne konzultacije izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezatne su za sve polaznike. Individualne konzultacije provode se elektroničkom poštom, neposredno, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika. Praktična nastava provodi se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor, a polaznik će voditi dnevnik rada.