Zaštita na radu i Zaštita od požara

Zaštita na radu i Zaštita od požara

Glavna djelatnost tvrtke Energokontrol d.o.o. (osnivač Učilišta Sigurnost) je zaštita na radu i zaštita od požara

izrada procjena rizika, ispitivanje strojeva-uređaja-opreme, ispitivanje el. instalacija, ispitivanje gromobranskih instalacija, ispitivanje radnog okoliša, osposobljavanje za rad na siguran način (ZNR), osposobljavanje iz zaštite od požara (ZOP), izrada plana evakuacije, vježbe evakuacije i spašavanja, pružanje usluga stručnjaka zaštite na radu i zaštite od požara, izrada elaborata i pravilnika, i ostalo….

Svrha Zakona o zaštiti na radu (N.N.  71/14; 118/14; 94/18; 96/18) je sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom (čl.1.,st.2.). Poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima (čl.17.,st.1.), u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima (čl.19.,st.1.) neovisno o tome je li u tu svrhu zaposlio jednog ili više stručnjaka zaštite na radu ili je obavljanje poslova zaštite na radu ugovorio s osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova (čl.19.,st.3.). Prenošenje ovlaštenja za provođenje zaštite na radu ne oslobađa poslodavca odgovornosti (čl.19. st.4.)

OBVEZA IZRADE PROCJENE RIZIKA NA RADU, UGOVARANJE OBAVLJANJA POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, IMENOVANJE OVLAŠTENIKA, NESMETANO OBAVLJANJE DUŽNOSTI POVJERENIKA RADNIKA, OSNIVANJE ODBORA ZA ZAŠTITU NA RADU, OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN, OBAVJEŠĆIVANJE I SAVJETOVANJE, POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA, ZAŠTITA POSEBNO OSJETLJIVIH SKUPINA RADNIKA, SREDSTVA RADA, OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA I MJESTA RADA, NADZORNI UREĐAJI KAO SREDSTVA ZAŠTITE NA RADU, TEHNOLOGIJA RADA I RADNI POSTUPCI, RADNI OKOLIŠ, UPORABA OPASNIH KEMIKALIJA NA RADU, BIOLOŠKI AGENSI NA RADU, STRES NA RADU ILI U VEZI S RADOM, SIGURNOSNI ZNAKOVI, PISANE OBAVIJESTI  I UPUTE, ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJE, NEPOSREDNOG I ZNAČAJNOG RIZIKA, EVAKUACIJA I SPAŠAVANJE, PRUŽANJE PRVE POMOĆI, ZAŠTITA NEPUŠAČA, ZABRANA UZIMANJA ALKOHOLA I DRUGIH SREDSTAVA OVISNOSTI, EVIDENCIJE, ISPRAVE I OBAVIJESTI, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU, MEDICINA RADA, OBVEZE POSLODAVCA PREMA TIJELIMA NADZORA, PRIVREMENO RADILIŠTE, USKLAĐIVANJE OBAVLJANJA RADOVA, KOORDINATOR ZA ZAŠTITU NA RADU, ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU

ENERGOKONTROL d.o.o.

www.energokontrol.hr

Bolfan, Varaždinska ulica 131, 42230 LUDBREG

098/626-257 – Veljko Šajatović,str.znr.

098/181-6012 – Milan Šajatović, ing.sig.str.znr i zop

095/330-7000 – Vedran Ledić, ing.prom.spec.znr.